Najważniejsze informacje na temat projektu „Mobilność Zagraniczna Narzędziem Wzmacniania Kluczowych Kompetencji Uczniów Technikum Zsp W Drobinie”

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie realizuje projekt pod nazwą „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów technikum ZSP w Drobinie”. Inicjatywa prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Łączna wartość finansowania, które Szkoła otrzymała na ten cel, to 169 530 złotych.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczestników mobilności, w tym zwłaszcza cyfrowych, językowych, w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, świadomości i ekspresji kulturalnej, osobistych, społecznych i uczenia się. Wśród celów szczegółowych można wymienić:

a) Pozyskanie praktycznych umiejętności uczestników w obszarze cyfrowym oraz marketingu, które z  jednej strony oczekiwane są  przez  pracodawców,  a  z  drugiej znajdują się w  zakresie podstawy programowej dla  każdego z kierunków kształcenia biorących udział w mobilności

b) Podniesienie kompetencji oraz wzrost umiejętności i doświadczenia kadry nauczycielskiej zaangażowanej w działania

c)  Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod  i  narzędzi  edukacyjnych wspierających naukę i monitoring efektów kształcenia

d) Rozwój kompetencji Szkoły i doświadczenia kadry zarządzającej w zakresie współpracy międzynarodowej

e)   Podniesienie  poziomu  zainteresowania  uczniów  kształceniem  ogólnym,   poprawa  wyników   egzaminu  dojrzałości, zwiększenie liczby uczniów zdających maturę

f) Wzmocnienie zaangażowania w edukację i ̇życie Szkoły, podniesienie motywacji uczniów do nauki języków i osiągania lepszych wyników w nauce

g) w wymiarze długoterminowym – kontynuacja budowania europejskiego doświadczenia i współpracy w placówce

h) wzrost poziomu kształcenia ogólnego w placówce

i) podniesienie motywacji kadry szkoły do zwiększania kompetencji zawodowych i wiedzy, a także zapewnienie narzędzi wspierających ten cel, w tym dzięki kumulacji wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk w ramach projektów oraz udostępniania ich w ramach samokształcenia w placówce.

W ramach projektu przeprowadzona została dwutygodniowa mobilność do Grecji, która odbyła się w dniach 2-15 października 2022 roku. W wyjeździe będzie uczestniczyło 20 uczniów wybranych w procesie rekrutacji, a także 3 przedstawicieli kadry pedagogicznej w roli opiekunów i mentorów. Placówką partnerską w projekcie jest Mpakogianni Private School w Larisie. W szkole partnerskiej odbywały się zajęcia merytoryczne w projekcie, którego tematyka poświęcona jest promocji regionów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi internetowych. Uczniowie w grupach polsko-greckich pracowali m.in. nad profesjonalnymi stronami internetowymi skierowanymi do społeczności międzynarodowej. Zajęcia merytoryczne w projekcie przewidziano na 10 dni. Kolejne 2 to realizacja programu kulturalnego – wycieczki po terenie Riwiery Olimpijskiej. Animacje i wycieczki realizowane były także w wolne od zajęć popołudnia lub poranki. 2 dni zajęła podróż autokarowa na trasach Polska – Grecja i Grecja – Polska.

Udział w projekcie jest dla uczniów bezpłatny.

Oficjalny plakat projektu

Plakat mobilności

Podsumowanie mobilności w projekcie

PODSUMOWANIE MOBILNOŚCI W PROJEKCIE „MOBILNOŚĆ ZAGRANICZNA NARZĘDZIEM WZMACNIANIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI UCZNIÓW TECHNIKUM ZSP W DROBINIE”

Za nami mobilność w projekcie „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów technikum ZSP w Drobinie”. Wyjazd zagraniczny w inicjatywie odbył się w dniach 2-15 października 2022 roku. Uczestniczyło w nim 20 uczniów z klas II i III, a także 3 przedstawicieli kadry pedagogicznej. Na czas wyjazdu złożyły się: 10 dni realizacji programu merytorycznego, 2 dni przeznaczone na wycieczki oraz 2 dni podróży autokarowej na trasie Polska – Grecja oraz Grecja – Polska. Mobilność okazała się dla nas źródłem nieskończonych wrażeń, a przede wszystkim nowej wiedzy i kompetencji, które wzmacnialiśmy w międzynarodowym środowisku pod okiem mentorów.

Realizacja programu merytorycznego

Najważniejszą częścią wyjazdu była oczywiście współpraca ze Szkołą przyjmującą i zajęcia merytoryczne w projekcie. Ponieważ za nami są już doświadczenia majowej mobilności, tym razem pierwsza wizyta w Mpakogianni Private School nie wiązała się już z takim stresem. Uczniowie, nieco stremowani, nie mogli się jednak doczekać spotkania z grecką młodzieżą!

Nasza pierwsza wizyta w szkole przyjmującej poświęcona została przede wszystkim wprowadzeniu do projektu oraz zapoznaniu między uczestnikami. Po dotarciu do siedziby placówki w Larisie uczniowie zostali powitani przez grecką koordynatorkę, Panią Evangelię oraz pozostałych nauczycieli zaangażowanych w projekt. Następnie odbył się krótki „tour” – zwiedziliśmy pokaźny kompleks instytucji, a Grecy opowiadali nam, jak wygląda codzienność w Mpakogianni. W ten sposób mogliśmy dowiedzieć się znacznie więcej na temat tego, jak wygląda edukacja w Helladzie, w tym na jakie przedmioty i umiejętności kładziony jest szczególny nacisk, jakie egzaminy musi zdawać młodzież, jak widzi ona swoją przyszłość… Uczniowie kształcący się w Mpakogianni często decydują się na dalszą naukę nie tylko w Larisie, ale również w Salonikach, a nawet na zagranicznych uczelniach. Dlatego też szczególnie dba się tutaj o naukę języków obcych, a także kształtowanie kompetencji związanych z budowaniem odpowiedzialności za własny rozwój. Czego możemy pozazdrościć greckim uczniom? Z pewnością długich wakacji! Te zaczynają się wcześniej i kończą później niż w Polsce. Jest w tym jednak pewien haczyk… czyli np. to, że przygotowanie do egzaminów końcowych w Grecji często odbywa się właśnie w ciągu wakacyjnych miesięcy.

Po wycieczce po szkole udaliśmy się do auli wykładowej. Tutaj nauczyciele z Polski i Grecji przedstawili szczegółowy program mobilności oraz przewidywane rezultaty. To zapoznanie z „harmonogramem” znacznie ułatwiło dalsze planowanie pracy uczniom, którzy w ramach zespołów zadaniowych mieli przejąć część odpowiedzialności za postępy w trakcie mobilności i rezultaty końcowe. Później dokonano podziału na mniejsze grupy i przydzielono młodzieży pierwsze zadania, nad którymi mieliśmy pracować.

Kolejne spotkania w szkole przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze. Oczywiście, główna część pobytu w Mpakogianni Private School związana była z pracą nad produktami projektu i wprowadzeniem merytorycznym, za które odpowiedzialni byli mentorzy, ale nie zabrakło też czasu na bardziej… rekreacyjne części! Podczas zajęć integracyjnych z grecką młodzieżą mieliśmy okazję brać udział w zajęciach sportowych i warsztatach kreatywnych. Rozegraliśmy nawet polsko-greckie mecze, jednak ich wynik pozostawimy w tajemnicy. Wspólny czas był dla nas wartościowy – wówczas mogliśmy nawiązywać znajomości w mniej formalnej niż podczas zajęć atmosferze, co było kluczowe dla przełamywania barier językowych.

Ważną częścią spotkań, również z perspektywy tematyki projektu, były prezentacje na temat Grecji i Polski, za przygotowanie których odpowiedzialna była młodzież. Dlaczego to takie ważne? Opracowane materiały to prawdziwe pigułki wiedzy na temat krajów i regionów, z których pochodzą uczestnicy, a dodatkowo fakt, że przygotowali je uczniowie, umożliwił spojrzenie na te miejsca i ich potencjalny rozwój właśnie z perspektywy młodych ludzi.

Same zajęcia komputerowe związane były z głównym obszarem tematycznym projektu – czyli projektowaniem stron www. Wśród podejmowanych zagadnień znalazły się:

– dobre i złe praktyki w projektowaniu. Na podstawie przygotowanej prezentacji z przykładami mentorzy opowiadali o tym, na co szczególnie warto zwrócić uwagę, kiedy planujemy content, wygląd i funkcjonalności strony

– dostępność dla osób z niepełnosprawnościami na podstawie wytycznych WCAG

– SEO – czyli jak budować strony i pisać teksty, aby było je widać w wyszukiwarkach, a więc aby skutecznie docierać do internautów

– zastosowanie Worpdressa i wtyczki ułatwiającej zarządzanie contentem Elementor

– projektowanie graficzne witryn i tworzenie map stron z zastosowaniem MIRO

– tworzenie grafik na stronę i z myślą o innych środkach przekazu z wykorzystaniem Canvy

W ciągu kolejnych zajęć opracowywaliśmy treści na nasze strony, wykorzystując pozyskiwane dzięki mentorom informacje – a także opracowując materiały, które udało nam się zgromadzić dzięki researchowi, wycieczkom i wizytacjom. W ramach grup zadaniowych uczniowie wymieniali się rolami, tak aby każdy miał możliwość zweryfikowania swoich mocnych i słabych stron oraz predyspozycji.

Ostatnie spotkanie w szkole poświęcone zostało uroczystej ceremonii podsumowania. Wówczas uczestnicy otrzymali certyfikaty poświadczające uczestnictwo w projekcie. Grupy zaprezentowały efekty swoich prac, a do mentorów należała ocena zaprojektowanych stron. Oprócz tego uczniowie z Polski przygotowali niespodziankę – prezentację podsumowującą cały wyjazd, gdzie oprócz wielu informacji merytorycznych znalazły się też elementy humorystyczne.

Dodatkowe warsztaty

Program mobilności został tak zaprojektowany, by umożliwić uczestnikom jak największe podniesienie osobistego potencjału, a więc wiedzy, kompetencji i umiejętności – ale też pozwolić im sprawdzić się w zupełnie nowych rolach  i spróbować czegoś, czego do tej pory nie znali. Wśród takich elementów można wymienić:

– lekcje tańca z profesjonalnym instruktorem

– zajęcia aktorskie, podczas których przygotowywaliśmy scenki i ćwiczyliśmy ruch sceniczny

– zajęcia filmowe, w trakcie których młodzież miała za zadanie przygotować i zmontować profesjonalne materiały poświęcone jednej z atrakcji, którą odwiedzono

– trening Muay Thai, czyli boksu tajskiego.

Zajęcia terenowe

Już podczas realizacji mobilności w projekcie Erasmus+ przekonaliśmy się, jak wiele korzyści przynoszą niestandardowe formy zwiększania kompetencji uczniów, szczególnie te, w których przy okazji możemy wzmacniać ich samodzielność i poczucie odpowiedzialności. W związku z tym i tym razem dla młodzieży przeprowadzono szereg zajęć terenowych oraz gier miejskich, w tym w miejscowości Platamonas, w Leptokarii czy w Starym Panteleimonie. Na czym polegały zadania? Te były bardzo różne. Poczynając od pozyskiwania informacji dzięki elementom przestrzeni miejskiej, przez przeprowadzenie wywiadów z mieszkańcami, po wyprodukowanie videobloga… Taka forma działań przypadła do gustu również młodzieży. Zmontowane przez uczestników filmiki doczekały się nawet uroczystej projekcji podczas greckiego wieczoru oscarowego.

Wycieczki i animacje

Być w Grecji i nie wykorzystać tego czasu na odkrywanie uroków Hellady? Niepodobna! W mobilności w projekcie przewidziano dwa dni na program kulturowy, a dodatkowo uczestnicy na zwiedzanie i wycieczki wykorzystywali także czas wolny po zajęciach. Wśród odwiedzonych miejsc można wymienić:

– zabytkowe klasztory na szczytach skał, czyli Meteory, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO

– wyspę Skiathos, na którą zrealizowany został pełen niespodzianek rejs

– Dion, gdzie zobaczono Muzeum oraz miejsce archeologiczne z imponującym amfiteatrem

– zamek w Platamonas

– Litochoro i Olimpijski Park Narodowy

– Muzeum w Gonnoi, poświęcone ludowym korzeniom Tesalii

– Dolinę Tembi.

Projekt „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów technikum ZSP w Drobinie” realizowany jest dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Materiały promocyjne na temat projektu